Αριθμ. Πρωτ.: 373

28-2-2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2005

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2005
ΘΕΜΑ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ORC CLUB. ΝΕΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΟΥ.

ΘΕΜΑ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

Για την ανανέωση των πιστοποιητικών για το έτος 2005 είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η κατάθεση στη γραμματεία της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της συμπληρωμένης από τον ιδιοκτήτη αντίστοιχης αίτησης (βλέπε συνημμένα έντυπα IMS & ORC Club) μαζί με το παράβολο της ALPHA BANK όπως επίσης ή αποστολή αντιγράφου της 2ης σελίδας (Measurement Inventory) για τα σκάφη καταμετρημένα κατά IMS, του accommodation certificate για νέες καταμετρήσεις, του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους (σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές).

Σε περίπτωση που υπάρχουν νέα στοιχεία ή αλλαγές σε στοιχεία του σκάφους απαραίτητο είναι η αίτηση να συνοδεύεται με τις νέες μετρήσεις υπογεγραμμένες από τον καταμετρητή και από τον ιδιοκτήτη οι οποίες αποστέλλονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη. Τα πιστοποιητικά παραδίδονται κάθε Πέμπτη 10:00πμ εως 14:00μμ για αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας και ώρα 12:00.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών να μην απευθύνονται σε καμία περίπτωση απευθείας στον Rating Officer. Όλες οι κινήσεις (και για αλλαγές μετρήσεων-στοιχείων) υποχρεωτικά θα γίνονται μέσω της γραμματείας μας.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι ο λογαριασμός της Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης στην ALPHA BANK είναι:
151-002101-081350

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών IMS για το 2005 είναι:

1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού120€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου75€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*240€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*150€

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC CLUB για το 2005 είναι:

1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού του 200595€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου60€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*190€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*120€

* κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία της ΕΑΘ και εάν είναι τεχνικά εφικτό

Ως ημερομηνία αίτησης ορίζεται η ημέρα κατά την οποία η πλήρης αίτηση παραλαμβάνεται από την γραμματεία της ΕΑΘ. Η απευθείας επικοινωνία με τον Rating Officer δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής της αιτήσεως με ηλεκτρονική μορφή από το site της ΕΑΘ στη διεύθυνση www.eio.gr ή www.offshore.org.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση μέσω e-mail αναγράφοντας τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης του παραβόλου, πρέπει όμως μέχρι την παραλαβή του πιστοποιητικού να αποστείλουν το αποδεικτικό της κατάθεσης του παραβόλου στη γραμματεία.

ΘΕΜΑ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ORC CLUB. ΝΕΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΟΥ.

Η ΕΑΘ λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναθεώρησης διαχωρισμού του στόλου σε κατηγορίες και με στόχο τον καλύτερο συναγωνισμό στους Αγώνες Ανοικτής Θάλασσας, θεσπίζει τις κατωτέρω κατατάξεις σκαφών και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν:

 1. Δικαίωμα κατάταξης στην κατηγορία ORC-Club έχουν:
  α) τα cruiser-racer σκάφη που διαθέτουν είτε SOLID1 προπέλα, είτε FURLING2 τζένοα.
  β) τα racing σκάφη έτους σχεδίασης (SERIES DATE) 1989 ή παλαιότερη που διαθέτουν είτε SOLID1 προπέλα, είτε FURLING2 τζένοα.

  Στην κατηγορία ORC-Club δεν επιτρέπεται η χρήση πανιών μη πολυεστερικών (από Kevlar ή Carbon κλπ).


 2. Όλα τα υπόλοιπα σκάφη εντάσσονται υποχρεωτικά σε μια από τις δύο κατηγορίες IMS.

  2.1 Κατηγορία IMS A:
  στην κατηγορία αυτή εντάσσονται υποχρεωτικά τα σκάφη με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  Έτος σχεδίασης (SERIES DATE) 1990 ή νεότερη και Dynamic Allowance3 μικρότερο ή ίσο του 0.7 και λόγο Sail Area4 προς Displacement5 μεγαλύτερο ή ίσο του 11.5
  Σκάφη που εντάσσονται στη κατηγορία Α αλλά διαθέτουν FURLING τζένοα ή SOLID προπέλα έχουν δικαίωμα κατάταξης στην επόμενη κατηγορία Ν.

  2.2 Κατηγορία IMS N:
  Όλα τα υπόλοιπα σκάφη εντάσσονται στη κατηγορία IMS N.


 3. Σκάφη που εντάσσονται στη κατηγορία ORC-Club, δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μεταταχθούν στη κατηγορία IMS A ή IMS N.


 4. Σκάφη που εντάσσονται στη κατηγορία IMS N, δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μεταταχθούν στη κατηγορία IMS A.
1 Σταθερή προπέλα δίφτερη ή τρίφτερη.
2 Σύστημα Reefing στον πρότονο με χρήση μόνο ενός πλωριού πανιού (και όπως αναφέρεται στην §7 του παραρτήματος 9 κανονισμού IMS).
3 Επίδομα δυναμικότητας DA (αναγράφεται στο πιστοποιητικό).
4 Εμβαδόν μαϊστρας συν εμβαδόν πλωριού τριγώνου.
5 Εκτόπισμα (αναγράφεται στο πιστοποιητικό).

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται υποχρεωτικά στους αγώνες περιοχής Σαρωνικού και προαιρετικά (μετά από απόφαση των διοργανωτών Ομίλων η οποία πρέπει να αναγράφεται στη προκήρυξη του αγώνα) στους αγώνες των υπολοίπων περιφερειών.

Ειδικά για τα σκάφη που υποχρεούνται να μεταπηδήσουν από τη κατηγορία ORC-Club σε IMS δίνεται μεταβατική περίοδος μέχρι 30/04/2005 να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση τους. Μέχρι τότε μπορούν να έχουν πιστοποιητικό ORC-Club.

Το κόστος καταμέτρησης των επιπλέον απαιτούμενων στοιχείων των προαναφερομένων σκαφών θα αναληφθεί από την ΕΑΘ, η οποία θα χρησιμοποιήσει κατά περίπτωση στοιχεία από παλαιότερες καταμετρήσεις. Εντεταλμένοι καταμετρητές θα έλθουν σε επαφή σύντομα απευθείας με τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για τον από κοινού καθορισμό των ημερομηνιών καταμετρήσεων.

Η δυνατότητα συγχωνεύσεως των κατηγοριών περιγράφεται στον Κανονισμό Αγώνων ΕΑΘ / ΕΙΟ 2005.

Η ΕΑΘ μπορεί να αναθεωρήσει σημεία των παραπάνω ρυθμίσεων, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν την ανάγκη διαχωρισμού του στόλου σε κατηγορίες ομοιόμορφου συναγωνισμού.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι πρόθεση της ΕΑΘ είναι:
A. H πανελλαδική εφαρμογή των ρυθμίσεων σταδιακά το 2005 και υποχρεωτικά το 2006.
B. Το έτος 2006 δικαίωμα για έκδοση πιστοποιητικού ORC-CLUB θα έχουν σκάφη τα οποία θα διαθέτουν ταυτόχρονα SOLID προπέλα και FURLING τζένοα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από σήμερα 28/2/2005 και καταργεί οποιαδήποτε παλαιότερη σχετική απόφαση της ΕΑΘ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα ενδιαφερόμενα μέλη σας.

 

Για την ΕΑΘ

Ο Πρόεδρος
Γ. Συκάρης
Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γαλάνη

Επιστροφή