Αριθμ. Πρωτ.: 433

1-3-2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2006

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Θέματα:
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2006
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ORC CLUB
ΝΕΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΟΥ IMS
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2006

Για την ανανέωση των πιστοποιητικών για το έτος 2006 είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η κατάθεση στη γραμματεία της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της συμπληρωμένης από τον ιδιοκτήτη αντίστοιχης αίτησης (βλέπε συνημμένα έντυπα IMS & ORC Club) μαζί με το παράβολο της ALPHA BANK όπως επίσης ή αποστολή αντιγράφου της 2ης σελίδας (Measurement Inventory) για τα σκάφη καταμετρημένα κατά IMS, του accommodation certificate για νέες καταμετρήσεις, του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους (σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές).

Σε περίπτωση που υπάρχουν νέα στοιχεία ή αλλαγές σε στοιχεία του σκάφους απαραίτητο είναι η αίτηση να συνοδεύεται με τις νέες μετρήσεις υπογεγραμμένες από τον καταμετρητή και από τον ιδιοκτήτη οι οποίες αποστέλλονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη. Τα πιστοποιητικά παραδίδονται κάθε Πέμπτη 10:00πμ εως 14:00μμ για αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας και ώρα 12:00.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών να μην απευθύνονται σε καμμία περίπτωση απευθείας στον Rating Officer. Όλες οι κινήσεις (και για αλλαγές μετρήσεων-στοιχείων) υποχρεωτικά θα γίνονται μέσω της γραμματείας μας.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι ο λογαριασμός της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης στην ALPHA BANK είναι:
151-002101-081350

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών IMS για το 2006 είναι:

1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού120€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου75€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*200€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*130€

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC CLUB για το 2006 είναι:

1)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού του 2006100€
2)Αλλαγή πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου60€
3)Έκδοση πρώτου πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*180€
4)Αλλαγή πιστοποιητικού εντός 48 ωρών*100€

* κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία της ΕΑΘ και εάν είναι τεχνικά εφικτό

Ως ημερομηνία αίτησης ορίζεται η ημέρα κατά την οποία η πλήρης αίτηση παραλαμβάνεται από την γραμματεία της ΕΑΘ. Η απευθείας επικοινωνία με τον Rating Officer δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής της αιτήσεως με ηλεκτρονική μορφή από το site της ΕΑΘ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση μέσω e-mail αναγράφοντας τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης του παραβόλου, πρέπει όμως μέχρι την παραλαβή του πιστοποιητικού να αποστείλουν το αποδεικτικό της κατάθεσης του παραβόλου στη γραμματεία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ORC CLUB

Η ΕΑΘ λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναθεώρησης διαχωρισμού του στόλου σε κατηγορίες και με στόχο τον καλύτερο συναγωνισμό στους Αγώνες Ανοικτής Θάλασσας, θεσπίζει τις κατωτέρω κατατάξεις σκαφών και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν:

 1. Δικαίωμα κατάταξης στην κατηγορία ORC-Club έχουν:
  α) τα cruiser-racer σκάφη που διαθέτουν SOLID1 προπέλα.
  β) τα racing σκάφη έτους σχεδίασης (SERIES DATE) 1989 ή παλαιότερη που διαθέτουν SOLID1 προπέλα.

  Στην κατηγορία ORC-Club δεν επιτρέπεται η χρήση πανιών μη πολυεστερικών (από Kevlar ή Carbon κλπ).

 2. Όλα τα υπόλοιπα σκάφη εντάσσονται υποχρεωτικά σε μια από τις δύο κατηγορίες IMS.

 3. Σκάφη που εντάσσονται στη κατηγορία ORC-Club, δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μεταταχθούν στη κατηγορία IMS A ή IMS N.

ΝΕΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΟΥ IMS

 1. Κατηγορία IMS A:
  στην κατηγορία αυτή εντάσσονται υποχρεωτικά τα σκάφη με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Σκάφη που εντάσσονται στη κατηγορία Α αλλά διαθέτουν FURLING2 τζένοα ή SOLID προπέλα έχουν δικαίωμα κατάταξης στην κατηγορία Ν.


 2. Κατηγορία IMS N:
  Όλα τα υπόλοιπα σκάφη εντάσσονται στη κατηγορία IMS N.


 3. Σκάφη που εντάσσονται στη κατηγορία IMS N, δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μεταταχθούν στη κατηγορία IMS A.
1 Σταθερή προπέλα δίφτερη ή τρίφτερη.
2 Σύστημα Reefing στον πρότονο με χρήση μόνο ενός πλωριού πανιού (και όπως αναφέρεται στην §7 του παραρτήματος 9 κανονισμού IMS).
3 Επίδομα δυναμικότητας DA (αναγράφεται στο πιστοποιητικό).
4 Εμβαδόν μαϊστρας συν εμβαδόν πλωριού τριγώνου.
5 Εκτόπισμα (αναγράφεται στο πιστοποιητικό).

Ειδικά για τα σκάφη που υποχρεούνται να μεταπηδήσουν από τη κατηγορία ORC-Club σε IMS δίνεται μεταβατική περίοδος μέχρι 30/04/2006 να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση τους. Μέχρι τότε μπορούν να έχουν πιστοποιητικό ORC-Club.

Το κόστος καταμέτρησης των επιπλέον απαιτούμενων στοιχείων των προαναφερομένων σκαφών θα αναληφθεί από την ΕΑΘ, η οποία θα χρησιμοποιήσει κατά περίπτωση στοιχεία από παλαιότερες καταμετρήσεις. Εντεταλμένοι καταμετρητές θα έλθουν σε επαφή σύντομα απευθείας με τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για τον από κοινού καθορισμό των ημερομηνιών καταμετρήσεων.

Η δυνατότητα συγχωνεύσεως των κατηγοριών περιγράφεται στον Κανονισμό Αγώνων ΕΑΘ / ΕΙΟ 2006.

Οι ρυθμίσεις στα θέματα 2 και 3 εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλους τους αγώνες που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα της ΕΑΘ/ΕΙΟ.

Η ΕΑΘ διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει κάποιο σκάφος από τον παραπάνω κανονισμό μετά από σχετική εισήγηση της τεχνικής επιτροπής. Ακόμη μπορεί να αναθεωρήσει σημεία των παραπάνω ρυθμίσεων, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν την ανάγκη διαχωρισμού του στόλου σε κατηγορίες ομοιόμορφου συναγωνισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 20/2/2006 και καταργεί οποιαδήποτε παλαιότερη σχετική απόφαση της ΕΑΘ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

Μετά την διεξαγωγή των πρόσφατων σεμιναρίων επιμόρφωσης νέων καταμετρητών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος η ΕΑΘ αποφάσισε την διεξαγωγή ενός επιπλέον σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Απριλίου 2006 στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του ΠΟΙΑΘ. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι να αποστείλουν ονόματα υποψήφίων συνοδευόμενα από σχετικό βιογραφικό μέχρι 31/3/2006.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν εγκαίρως μέσω των ομίλων τους.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα ενδιαφερόμενα μέλη σας.

 

Για την ΕΑΘ

Ο Πρόεδρος
Γ. Συκάρης
Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γαλάνη

Επιστροφή