Αριθμ. Πρωτ.: 287

13-2-2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/09

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2009 & 2010
ΘΕΜΑ 2. Έκδοση πιστοποιητικών ORC CLUB & ORC INTERNATIONAL 2009
ΘΕΜΑ 3. Διεξαγωγή Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 2009

ΘΕΜΑ 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2009 & 2010

Καλούνται τα Σωματεία που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος ORC INTERNATIONAL για το 2009 καθώς και για το 2010 να υποβάλουν πρόταση προς την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης / Ε.Ι.Ο. έως την 25η Φεβρουαρίου 2009.

Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η πρόταση διευκολύνσεων της συμμετοχής σκαφών από άλλες περιφέρειες.

Οι διευκολύνσεις αυτές μπορούν να είναι οικονομικές ή/και σε είδος παροχές που να αφορούν στην μεταφορά των σκαφών ή/και στην παραμονή των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Τις παραπάνω διευκολύνσεις δικαιούνται να έχουν τα σκάφη των οποίων το μόνιμο αγκυροβόλιο απέχει τουλάχιστον 80 μίλια από την περιοχή διεξαγωγής των αγώνων.

Η επιλογή των σκαφών αυτών θα γίνεται πάντοτε με βάση την κατάταξη τους στην Ranking List της περιφέρειας που ανήκουν.

Ο διοργανωτής Όμιλος οφείλει να εξασφαλίσει τον κοινό ελλιμενισμό όλων των σκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται η διενέργεια των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων.

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο για την τελική ανάθεση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ORC INTERNATIONAL.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων
  1α) Η Ε.Α.Θ. προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για όλα τα σκάφη που έχουν έγκυρο πιστοποιητικό ORC INTERNATIONAL.
  1β) Δικαίωμα αιτήσεως προς την Ε.Α.Θ. για προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος έχουν επίσης όλες οι οργανωμένες συλλογικά κλάσεις ομοίων σκαφών στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν στη δύναμή τους τουλάχιστον πέντε σκάφη και έχουν καταστατικό εγκεκριμένο από αρμόδιο πρωτοδικείο.

 2. Συμμετοχή
  Δεν επιβάλλεται παράβολο συμμετοχής και παράβολο ενστάσεων.
  Για τη διεξαγωγή των αγώνων Πανελληνίου Πρωταθλήματος απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) σκαφών σε κάθε κατηγορία , τα οποία θα εκκινήσουν τουλάχιστον σε ένα αγώνα ανοικτής θαλάσσης και σε δυο αγώνες της παραγράφου 6β του παρόντος.
  Εάν δεν καλύπτεται η προαναφερόμενη απαίτηση, το Πρωτάθλημα ακυρώνεται.
  Η Ε.Α.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την παράγραφο εάν προκύψει διαφοροποίηση στον αριθμό εκδοθέντων πιστοποιητικών ανά περιφέρεια.

 3. Ανάθεση
  Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα προκηρύσσονται από την Ε.Ι.Ο. / Ε.Α.Θ. και η διοργάνωση και η διεξαγωγή τους ανατίθεται σε οργανωτές Ομίλους μέλη της Ε.Ι.Ο., έπειτα από γραπτή αίτησή τους.

 4. Κανονισμοί
  Ο ανάδοχος οργανωτής Όμιλος οφείλει να τηρήσει επακριβώς και χωρίς καμία παρέκκλιση τους κανονισμούς αγώνων της Ε.Α.Θ. για σκάφη καταμετρημένα κατά ORC INTERNATIONAL όπως επίσης και τους ειδικούς κανονισμούς κλάσεως, προκειμένου για το πρωτάθλημα σκαφών J24, PLATU 25 ή και άλλων κλάσεων.

 5. Προκήρυξη - Οδηγίες πλου
  Η προκήρυξη και οι οδηγίες πλου των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων συντάσσονται από τον ανάδοχο οργανωτή Όμιλο σε σχέδιο το οποίο πρέπει να αποσταλεί στην Ε.Α.Θ. για τελικό έλεγχο τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία κυκλοφορίας του εντύπου.
  Διευκρινίζεται ότι:

 6. Αγώνες
  Τo Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ORC INTERNATIONAL πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ιστιοδρομίες.
  α) Δυο (2) αγώνες ανοικτής θαλάσσης, ένας (1) μεγάλος και ένας (1) μικρός. β) Τρεις (3) αγώνες με διαδρομή όρτσα πρύμα.

 7. Το Πρωτάθλημα θεωρείται έγκυρο εφ' όσον ολοκληρώθηκαν κανονικά τουλάχιστον τρεις ιστιοδρομίες, η μία εκ των οποίων θα είναι αγώνας ανοικτής θαλάσσης.

 8. Βαθμολογία
  Η βαθμολογία των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων θα γίνεται με το σύστημα βαθμολογίας Πρωταθλημάτων του O.R.C.

 9. Ανακήρυξη Πανελληνιονικών - Βράβευση - Έπαθλα
  Ανακηρύσσονται Πανελληνιονίκες και βραβεύονται τα σκάφη που θα συγκεντρώσουν την καλύτερη συνολική γενική βαθμολογία στις ιστιοδρομίες του Πρωταθλήματος.
  Στον 1ο νικητή Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ORC ΙNTERΝATIONAL απονέμεται το επαμοιβόμενο έπαθλο της Ε.Α.Θ. το οποίο επιστρέφεται στο τέλος κάθε χρονιάς.
  Το επαμοιβόμενο έπαθλο δεν επιστρέφεται εάν κάποιο σκάφος το κατακτήσει για τρίτη συνεχή χρονιά.
  Ο αριθμός των Πανελληνιονικών σκαφών ορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα:
  Μέχρι και 5 αγωνιζόμενα σκάφη1ος Πανελληνιονίκης
  Από 6 – 9 αγωνιζόμενα σκάφη1ος & 2ος Πανελληνιονίκης
  Από 10 και άνω αγωνιζόμενα σκάφη1ος, 2ος & 3ος Πανελληνιονίκης

 10. Οικονομικά
  Κάτω από τις υπάρχουσες σημερινές συνθήκες δεν προβλέπεται καμμία χρηματική επιχορήγηση από τη Ε.Ι.Ο. / Ε.Α.Θ. προς τον ανάδοχο οργανωτή Όμιλο Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης / Ε.Ι.Ο. θα συνεισφέρει σε κάθε διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος τα ακόλουθα:
  α) Ένα ή περισσότερους, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σκαφών, καταμετρητή(ες) - τεχνικό(ούς) για τον έλεγχο των καταμετρήσεων / πιστοποιητικών και έλεγχο αξιοπλοϊας των σκαφών σύμφωνα με τον κανονισμό Offshore Special Regulations της I.S.A.F.
  β) Ένα τεχνικό σύμβουλο για την οργάνωση & διαχείριση των αγώνων.
  γ) Τα έπαθλα του αγώνα.

 11. Αποστολή αποτελεσμάτων στην Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο.
  Ο οργανωτής Όμιλος υποχρεούται μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος να αποστείλει τα πλήρη αποτελέσματα του πρωταθλήματος στην Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, συνοδευόμενα απαραιτήτως από φωτοτυπίες της καταστάσεως πληρώματος κάθε σκάφους.

Τροποποίηση άρθρων του παρόντος
Ο οργανωτής όμιλος δεν μπορεί να τροποποιήσει κανένα από τα προαναφερόμενα άρθρα, εκτός εάν προηγουμένως έχει την έγγραφο σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης.

ΘΕΜΑ 2: ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC CLUB & ORC INTERNATIONAL

Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού ORC-International έχουν όλα τα σκάφη.

Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού ORC-Club έχουν:
α) Όλα τα σκάφη με GPH >= 700 ανεξαρτήτως τύπου προπέλας και πανιών.
β) Τα σκάφη με GPH < 700 που διαθέτουν μεγίστη και πλωριά πανιά μόνο από πολυεστερικό υλικό.
Για την έκδοση πιστοποιητικού ORC-Club λαμβάνονται υπόψη όλες οι μετρήσεις που έχει στη διάθεσή του το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών της Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο.

Η κατηγορία που έχει επιλεχθεί με την έκδοση του πιστοποιητικού 2009 ακολουθείται η ίδια για όλο το αθλητικό έτος μέχρι τη λήξη του πιστοποιητικού.

Για την ανανέωση των πιστοποιητικών για το έτος 2009 είναι απαραίτητη η κατάθεση στη γραμματεία της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης αντίστοιχης αίτησης (συνημμένα έντυπα), συμπληρωμένης από τον ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από:
α) Αποδεικτικό κατάθεσης της ALPHA BANK
β) Αντίγραφο εγγράφου Εθνικότητας του σκάφους (σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της ιδιοκτησίας)
γ) Φύλλο μετρήσεων υπογεγραμμένο από τον καταμετρητή και τον ιδιοκτήτη ή αποδεικτικό καταμέτρησης για την αποστολή του αρχείου από τον καταμετρητή μέσω Η/Υ (σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές ή νέα στοιχεία του σκάφους)

Η αποστολή των απαραίτητων εγγράφων αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά θα παραδίδονται κάθε Πέμπτη 9:00 - 15:00 για τις αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι αιτήσεις οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και το πιστοποιητικό θα εκδίδεται στα ανωτέρω χρονικά πλαίσια από την στιγμή που η αίτηση θεωρηθεί πλήρης.

Λόγω αύξησης κόστους των δικαιωμάτων ORC η καταβολή του χρηματικού ποσού για την έκδοση πιστοποιητικών ORC international & ORC club ανέρχεται σε 120€ + 2€/μέτρο μήκους και 100€ + 2€/μέτρο μήκους αντιστοίχως. Αναλυτικά οι τιμές παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες.

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC International για το έτος 2009 είναι:

 1. Έκδοση 1ου πιστοποιητικού του 2009:

 2. Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου:

 3. Έκδοση πιστοποιητικού του οποίου η αίτηση κατατίθεται μέχρι την Δευτέρα στις 12:00 για να εκδοθεί την Πέμπτη: επιβαρύνεται με 80€.

 4. Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 30€

 5. Έκδοση Performance Package: 80€

Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC Club για το 2009 είναι:

 1. Έκδοση 1ου πιστοποιητικού του 2009:

 2. Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου:

 3. Έκδοση πιστοποιητικού του οποίου η αίτηση κατατίθεται μέχρι την Δευτέρα στις 12:00 για να εκδοθεί την Πέμπτη: επιβαρύνεται με 80€.

 4. Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 30€

 5. Έκδοση Performance Package: 80€

ΘΕΜΑ 3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 2009

Παρακαλούμε τους ομίλους μέλη της Ε.Ι.Ο. όπως επιστήσουν έγκαιρα την προσοχή των μελών τους ότι απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού 2009 για τη συμμετοχή των σκαφών τους σε όλους τους αγώνες του επίσημου προγράμματος της Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο. που η διεξαγωγή των ιστιοδρομιών τους γίνεται μετά την 14η Μαρτίου 2009.

Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε αγώνα μόνο σε μία κατηγορία καταμέτρησης (ORC international ή ORC-Club ή IRC) στους αγώνες ανοικτής θαλάσσης που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων 2009 της Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο.

Αποτελέσματα αγώνα τα οποία περιλαμβάνουν το ίδιο σκάφος σε περισσότερες από μία (1) κατηγορίες δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα καταχωρίζονται.

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης

Ο Πρόεδρος
Λ. Τσαλίκης
Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Καζακόπουλος

Επιστροφή