Αριθμ. Πρωτ.: 1926

9-9-2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/09

Προς: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2010.

ΘΕΜΑ 2: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2011.

1. Κατάρτιση προγράμματος αγώνων ανοικτής θαλάσσης 2010

Προκειμένου να καταρτισθεί εγκαίρως το αγωνιστικό πρόγραμμα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης για το 2010, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο μέχρι 1/10/2009 πρόγραμμα των αγώνων που προτίθεται να διοργανώσει ο όμιλός σας κατά το 2010. Προγράμματα τα οποία θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα διανεμηθούν μαζί με το υλικό της γενικής συνέλευσης της Ε.Ι.Ο. και θα συμπεριληφθούν στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει επικάλυψη ομοειδών αγώνων και σε ημερομηνίες που θα αποφασίσει η Ε.Α.Θ. /Ε.Ι.Ο.

Στην σύνταξη του προγράμματος σας για το 2010 παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τα κατωτέρω στοιχεία:

 1. Ονομασία αγώνα ή επάθλου
 2. Ημερομηνία εκκίνησης του αγώνα (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 3. Ώρα εκκίνησης (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 4. Διαδρομή του αγώνα (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 5. Πραγματική απόσταση σε ναυτικά μίλια (για κάθε ιστιοδρομία χωριστά)
 6. Κατηγορίες καταμετρήσεως σκαφών (ORC i - ORC CLUB - IRC) ή κλάσεων (J24, Platu 25, X-35) που μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα.

Το προκαταρτικό αυτό πρόγραμμα μπορείτε να το αποστείλετε στην ΕΑΘ ταχυδρομικώς, με fax, ιδιοχείρως, ή μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τα επισυναπτόμενα σχέδια.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν χρονικές επικαλύψεις ομοειδών αγώνων, η Ε.Α.Θ. θα καλέσει τους διοργανωτές ομίλους να διευθετήσουν το ανωτέρω πρόβλημα με καλή πίστη και αμοιβαία συνεννόηση.

2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης 2011.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Ε.Ι.Ο τον Μάρτιο του 2009, για τον καλύτερο προγραμματισμό αλλά και για έγκαιρη διοργάνωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανοικτής θαλάσσης για το 2010 έχει ανατεθεί στο Ν. Ο. Ελλάδος. Κατόπιν τούτου, καλούνται τα Σωματεία που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2011 να υποβάλουν πρόταση στην Ε.Α.Θ.\Ε..Ι.Ο. μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2009.

Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η πρόταση διευκολύνσεών της συμμετοχής σκαφών από άλλες περιφέρειες. Οι διευκολύνσεις αυτές μπορούν να είναι οικονομικές ή/και σε είδος παροχές που να αφορούν στην μεταφορά των σκαφών ή/και στην παραμονή των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.Τις παραπάνω διευκολύνσεις δικαιούνται να έχουν τα σκάφη των οποίων το μόνιμο αγκυροβόλιο απέχει τουλάχιστον 80 μίλια από την περιοχή διεξαγωγής των αγώνων. Ο διοργανωτής Όμιλος οφείλει να εξασφαλίσει τον κοινό ελλιμενισμό όλων των σκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται η διενέργεια των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων.

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο για την τελική ανάθεση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανοικτής Θαλάσσης 2011.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων
  1α) Η Ε.Α.Θ. προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για όλα τα σκάφη που έχουν έγκυρο πιστοποιητικό ORC INTERNATIONAL.
  1β) Δικαίωμα αιτήσεως προς την Ε.Α.Θ. για προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος έχουν επίσης όλες οι οργανωμένες συλλογικά κλάσεις ομοίων σκαφών στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν στη δύναμή τους τουλάχιστον πέντε σκάφη και έχουν καταστατικό εγκεκριμένο από αρμόδιο πρωτοδικείο.

 2. Συμμετοχή
  Δεν επιβάλλεται παράβολο συμμετοχής και παράβολο ενστάσεων.
  Για τη διεξαγωγή των αγώνων Πανελληνίου Πρωταθλήματος απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) σκαφών σε κάθε κατηγορία , τα οποία θα εκκινήσουν τουλάχιστον σε ένα αγώνα ανοικτής θαλάσσης και σε δυο αγώνες της παραγράφου 6β του παρόντος.
  Εάν δεν καλύπτεται η προαναφερόμενη απαίτηση, το Πρωτάθλημα ακυρώνεται.
  Η Ε.Α.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την παράγραφο εάν προκύψει διαφοροποίηση στον αριθμό εκδοθέντων πιστοποιητικών ανά περιφέρεια.

 3. Ανάθεση
  Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα προκηρύσσονται από την Ε.Ι.Ο. / Ε.Α.Θ. και η διοργάνωση και η διεξαγωγή τους ανατίθεται σε οργανωτές Ομίλους μέλη της Ε.Ι.Ο., έπειτα από γραπτή αίτησή τους.

 4. Κανονισμοί
  Ο ανάδοχος οργανωτής Όμιλος οφείλει να τηρήσει επακριβώς και χωρίς καμία παρέκκλιση τους κανονισμούς αγώνων της Ε.Α.Θ. για σκάφη καταμετρημένα κατά ORC INTERNATIONAL όπως επίσης και τους ειδικούς κανονισμούς κλάσεως, προκειμένου για το πρωτάθλημα σκαφών J24, PLATU 25 ή και άλλων κλάσεων.

 5. Προκήρυξη - Οδηγίες πλου
  Η προκήρυξη και οι οδηγίες πλου των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων συντάσσονται από τον ανάδοχο οργανωτή Όμιλο σε σχέδιο το οποίο πρέπει να αποσταλεί στην Ε.Α.Θ. για τελικό έλεγχο τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία κυκλοφορίας του εντύπου.
  Διευκρινίζεται ότι:

 6. Αγώνες
  Τo Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ORC INTERNATIONAL πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ιστιοδρομίες.
  α) Δυο (2) αγώνες ανοικτής θαλάσσης, ένας (1) μεγάλος και ένας (1) μικρός. β) Τρεις (3) αγώνες με διαδρομή όρτσα πρύμα.

 7. Το Πρωτάθλημα θεωρείται έγκυρο εφ' όσον ολοκληρώθηκαν κανονικά τουλάχιστον τρεις ιστιοδρομίες, η μία εκ των οποίων θα είναι αγώνας ανοικτής θαλάσσης.

 8. Ανακήρυξη Πανελληνιονικών - Βράβευση - Έπαθλα
  Ανακηρύσσονται Πανελληνιονίκες και βραβεύονται τα σκάφη που θα συγκεντρώσουν την καλύτερη συνολική γενική βαθμολογία στις ιστιοδρομίες του Πρωταθλήματος.
  Στον 1ο νικητή Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ORC ΙNTERΝATIONAL απονέμεται το επαμοιβόμενο έπαθλο της Ε.Α.Θ. το οποίο επιστρέφεται στο τέλος κάθε χρονιάς.
  Το επαμοιβόμενο έπαθλο δεν επιστρέφεται εάν κάποιο σκάφος το κατακτήσει για τρίτη συνεχή χρονιά.
  Ο αριθμός των Πανελληνιονικών σκαφών ορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα:
  Μέχρι και 5 αγωνιζόμενα σκάφη1ος Πανελληνιονίκης
  Από 6 – 9 αγωνιζόμενα σκάφη1ος & 2ος Πανελληνιονίκης
  Από 10 και άνω αγωνιζόμενα σκάφη1ος, 2ος & 3ος Πανελληνιονίκης

 9. Οικονομικά
  Κάτω από τις υπάρχουσες σημερινές συνθήκες δεν προβλέπεται καμμία χρηματική επιχορήγηση από τη Ε.Ι.Ο. / Ε.Α.Θ. προς τον ανάδοχο οργανωτή Όμιλο Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης / Ε.Ι.Ο. θα συνεισφέρει σε κάθε διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος τα ακόλουθα:
  α) Ένα ή περισσότερους, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σκαφών, καταμετρητή(ες) - τεχνικό(ούς) για τον έλεγχο των καταμετρήσεων / πιστοποιητικών και έλεγχο αξιοπλοϊας των σκαφών σύμφωνα με τον κανονισμό Offshore Special Regulations της I.S.A.F.
  β) Ένα τεχνικό σύμβουλο για την οργάνωση & διαχείριση των αγώνων.
  γ) Τα έπαθλα του αγώνα.

 10. Αποστολή αποτελεσμάτων στην Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο.
  Ο οργανωτής Όμιλος υποχρεούται μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος να αποστείλει τα πλήρη αποτελέσματα του πρωταθλήματος στην Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης, συνοδευόμενα απαραιτήτως από φωτοτυπίες της καταστάσεως πληρώματος κάθε σκάφους.

Τροποποίηση άρθρων του παρόντος
Ο οργανωτής όμιλος δεν μπορεί να τροποποιήσει κανένα από τα προαναφερόμενα άρθρα, εκτός εάν προηγουμένως έχει την έγγραφο σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης.

Για την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης

Ο Πρόεδρος
Λ. Τσαλίκης
Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Καζακόπουλος

Επιστροφή